Regulamin sklepu internetowego www.bobasplus.pl

§ 1 
Słownik pojęć

 1. Sprzedawca – Artur Kiecok, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU Artur Kiecok, ul. Zbożowa 21, 43-200 Pszczyna, NIP: 6381730571, REGON: 365616095.
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną bobasplus.pl
 3. Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie poprzez Sklep.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 7. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawierania i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Sprzedawca stosuje pliki „cookies”, które mają na celu poprawne działanie strony internetowej sklepu na urządzeniach końcowych klientów. Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia, może to jednak utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Sklepu. Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym (np. komputerze) każdego użytkownika.
 4. Sprzedawca może porozumiewać się z Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail: kontakt@bobasplus.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 535 500 685 oraz pisemnie listem na adres Sprzedawcy.
 5. Korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.
 6. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane w Sklepie w chwili składania Zamówienia.
 7. Wszystkie oferowane przez Sprzedawcę towary są nowe i wolne od wad.
 8. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny Towarów nie uwzględniają kosztów dostawy.
 9. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Polski.
 10. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
 11. W celu pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może dokonać Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego. Rejestracja jest jednorazowa i nie jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie.
 12. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu zamieszczania w nim treści bezprawnych. 

§ 3
Składanie Zamówień

 1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień poprzez formularz Zamówienia (dodając wybrany Towar poprzez przycisk „Dodaj do koszyka”, po czym przechodząc do zakładki „Koszyk” i wykonując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane na stronie komunikaty i informacje, aż do kliknięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”).
 2. Po złożeniu Zamówienia i dokonaniu zapłaty Kupujący otrzymuje niezwłocznie (w ciągu 1 dnia roboczego) e-mail zawierający wszystkie istotne warunki Zamówienia oraz przybliżony termin wysyłki towaru.
 3. Standardowy termin dostawy Towaru następuje w ciągu 2 - 7 dni roboczych od złożenia Zamówienia. W przypadku ewentualnego dłuższego czasu realizacji Zamówienia, Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
 4. Dostawa realizowana jest przesyłką kurierską poprzez firmę DHL, INPOST, DPD.
 5. Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa przez Kupującego do czasu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą najszybciej jak to jest możliwe (e-mailem lub telefonicznie). Nie narusza to w żaden sposób praw Konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru.
 6. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
  1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o nr  – w tytule wpisując numer Zamówienia; zalecane jest także wpisanie imienia i nazwiska podanego w formularzu Zamówienia.
  2. za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności tpay.com (świadczonych przez Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań),
  3. gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy lub za pobraniem.
 7. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego, według cen określonych przez serwis Sklepu w trakcie składania Zamówienia.Informacja o koszcie dostawy Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Kupującego informacji, o której mowa w § 3 ust. pkt 2 Regulaminu. 

§ 4
Realizacja Zamówień

 1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie pełnych danych osobowych i kontaktowych, umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 2. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po złożeniu zamówienia poprzez stronę internetową Sprzedawcy; w przypadku Zamówień płatnych przelewem oraz za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności – może to nastąpić także po zaksięgowaniu zapłaty ceny na koncie Sprzedawcy.
 3. O terminie dostawy Kupujący jest informowany po złożeniu Zamówienia (w formie wiadomości SMS oraz mailowa).
 4. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub na życzenie Kupującego faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres mailowy, chyba że Kupujący powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.
 5. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).
 6. Odbierając dostarczoną przez przewoźnika przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego).
 7. W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji.
 8. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane. 

§ 5
Rękojmia i gwarancja

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym ( art. 556 i nast.).
 2. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
 3. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pomocą poczty e-mail (kontakt@bobasplus.pl).
 4. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie i przesłanie zdjęcia uszkodzonego towaru – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
 5. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
 6. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w §2 ust. 4 Regulaminu.
 7. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy.
 8. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 9. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 10. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony.
 11. Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. Termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania Towaru Kupującemu, chyba że dokument gwarancyjny stwierdza inaczej.

§ 6
Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się tutaj.
 3. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.
 6. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
 9. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. 

§ 7
Ochrona danych osobowych i prywatności

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Sprzedawca – Artur Kiecok, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU Artur Kiecok, ul. Zbożowa 21, 43-200 Pszczyna, nr tel. 519 592 614.
 2. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedawcę. Sprzedawca stosuje przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Zamówienia.
 4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Kupujący ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ma prawo wnosić o ograniczenie przetwarzania danych osobowych oraz o przeniesienie danych. KUPUJĄCY ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.
 5. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Kupujący ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym cofnięciem.
 7. Dane osobowe Kupującego będą przechowywane do chwili upływu terminów gwarancji i rękojmi.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

 § 8
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach Sklepu www.bobasplus.pl (zakładka „Regulamin”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 25.05.2018 r.
 4. W przypadku powstania sporu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 5. Sprzedawca zastrzega wszelkie prawa do niniejszego sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, Strony Internetowej Sklepu.

W związku z tym, że 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"), informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dostępna jest w zakładce Regulamin.